Ugrás a fő tartalomra

2700 Cegléd, Malom tér 3.


+36-53-789-934

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv azonosító adatai

Ceglédi Szakképzési Centrum
Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Postacím: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Telefonszám: +36-53-789-934
E-mail cím: ceglediszc@ceglediszc.hu
Honlap: https://ceglediszc.hu

Ügyfélszolgálat:
Telefon:
+36 53 789 934
E-mail cím(ek): ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

Frissítve: 2023.02.10

 

2. Szervezeti felépítés

Szervezeti ábra

Frissítve: 2024.02.10

 

3. Vezetők adatai, elérhetőségek

Buncsák Gábor (főigazgató)

foigazgato@ceglediszc.hu
I. em. 63. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/1976-380

dr. Ferenczi Norbert (kancellár)

kancellar@ceglediszc.hu
I. em. 63. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/930-4170

Szabadi Zoltán
(főigazgató-helyettes)

szakmaigh@ceglediszc.hu
I. em. 62. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/1976-382

Kiss Erzsébet
(gazdasági vezető)

gazdasagi.vezeto@ceglediszc.hu
I. em. 57. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/1976-381

Frissítve: 2023.12.03.

 

4. Ügyfélkapcsolati vezető elérhetősége, ügyfélfogadási rend

Titkárság
Lócska Gergő
titkársági ügyintéző

Telefon: +36 53 789 934
E-mail cím(ek): ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

Ügyfélfogadás:
H-Cs.: 8:00 – 15:00 
P.: 8:00 – 13:00 

Frissítve: 2024.01.06.

5. Testületi szerv adatai

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

6. A Ceglédi Szakképzési Centrum irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más szerv

SZMSZ

Frissítve: 2022.12.01.

 

7. A Ceglédi Szakképzési Centrum tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdasági szervezet

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

8. A Ceglédi Szakképzési Centrum által alapított közalapítványok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

9. A Ceglédi Szakképzési Centrum  által alapított költségvetési szerv

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

10. A Ceglédi Szakképzési Centrum által alapított lapok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

11. A Ceglédi Szakképzési Centrum felettes szerve

Irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

Frissítve: 2023.09.04

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Törvények:

 1. A szakképzésről szóló 2019. LXXX. törvény
 2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
 5. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
 6. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 7. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 8. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 9. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
 10. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
 11. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
 12. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv.
 13. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 14. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
 15. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény
 16. A kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény
 17. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
 18. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 19. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és végrehajtási rendeletei
 20. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei, elsősorban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 21. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Kormányrendeletek:

 1. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 2. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 14.) Korm. rendelet
 3. 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló tv. végrehajtásáról 2023. I. 1. -2023. II. 28.
 4. 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról 2023.I. 1. -2023. II. 28.
 5. 13/2020. (II.7.). Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről.
 6. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet.

 

 1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 2. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
 3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
 4. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 5. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
 6. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000.(XI.24.) Korm.rendelet
 7. 271/2022. (VII. 29.) Korm. rend. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. rendelkezéseinek veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Miniszteri rendeletek:

 1. Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet.
 2. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet
 3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 2023. I. 1. -
 4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
 5. A belügyminiszter 30/2023. (VIII.22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről 9-10-11. §, 1-2. melléklet
 6. A kultúráért felelős miniszter 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről
 7. 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet a 2023/2024. tanév alkalmazandó rendje a szakképzésben

 

Alaptevékenységen felüli – tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és végrehajtási rendeletei
 2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei, elsősorban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 4. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 5. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és végrehajtási rendeletei
 6. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és végrehajtási rendeletei
 7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 8. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 9. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 10. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 11. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
 12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 13. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 14. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
 15. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT)
 16. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 17. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (OKJ)
 18. 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 19. 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 20. 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
 21. 15/2023. (VII. 13.) NM. rendelet Munkaszüneti napok
 22. 2023. évi XXV. tv a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő panaszokról

 

Intézményi szabályzatok

SZMSZ
Alapító okirat
Pedagógiai program
Iskola SZMSZ
Szakmai program
Vezetői program
Belső szabályzatok
Adatvédelem
Házirend
Akadálymentességi nyilatkozat

Frissítve: 2024.04.12.

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szervre vonatkozó adatok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

5. A Ceglédi Szakképzési Centrum által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatásokra vonatkozó adatok

SZMSZ

Frissítve: 2022.12.01.

 

6. A Ceglédi Szakképzési Centrum által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

 

Frissítve: 2022.12.01.

 

7. A Ceglédi Szakképzési Centrum nyilvános kiadványai

Kiadványok

Frissítve: 2024.05.08.

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

10. A Ceglédi Szakképzési Centrum által közzétett hirdetmények, közlemények

Akadálymentességi nyilatkozat
Iskolai hírek, események

Frissítve: 2024.05.08.

 

11. A Ceglédi Szakképzési Centrum által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Karrier pályázatok

Pályázatok eredményei

Frissítve: 2024.05.22.

 

12. Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nyilvántartások

Frissítve: 2023.02.10.

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje

Ceglédi Szakképzési Centrum
Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Postacím: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Telefonszám: +36-53-789-934
E-mail cím: ceglediszc@ceglediszc.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Krizsán Efraim

 

14. A Ceglédi Szakképzési Centrum tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika

Frissítve: 2024.04.18.

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
http://oktatas.hu

Frissítve: 2022.12.01

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

17. A Ceglédi Szakképzési Centrum kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

18. A Ceglédi Szakképzési Centrum vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


19. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 


25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

Gazdálkodási adatok

1. A Ceglédi Szakképzési Centrum éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés és beszámoló

Frissítve: 2024.04.12.

 

2. Létszám és személyi juttatások összesített adatai

Foglalkoztatottak adatai

Frissítve: 2024.04.17.

 

3. A Ceglédi Szakképzési Centrum által nyújtott költségvetési támogatások

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

4. Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok (5 millió Ft-t elérő vagy meghaladó értékű szerződések)

2015-2019
2019-2022
2023

Frissítve: 2023.11.06.

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

6. A nem alapfeladatok ellátására fordított, 5 millió Ft-t meghaladó kifizetések

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek
hivatkozás

Frissítve: 2024.04.28.

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzési információk a https://ekr.gov.hu oldalon érhetők el. (A keresőablakokban ajánlatkérőként vagy szerződő félként a Ceglédi Szakképzési Centrumot kell feltüntetni.)

 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Ceglédi Szakképzési Centrumnál Krizsán Efraim fogadja.
Postai úton: Ceglédi Szakképzési Centrum 2700 Cegléd, Malom tér 3.
E-mail-ben: krizsan.efraim@ceglediszc.hu
Névtelen bejelentések: portaszolgálaton elhelyezett zárt ládában
Szóbeli bejelentések: Ceglédi Szakképzési Centrum
2700 Cegléd, Malom tér 3., 65. szoba

ArchívumKIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Ceglédi Szakképzési Centrum

   2700 Cegléd, Malom tér 3.

  • Telefon: +36-53-789-934

   E-mail: ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

   OM azonosító: 203068


  2024Ceglédi Szakképzési Centrum