Ugrás a fő tartalomra

2700 Cegléd, Malom tér 3.


+36-53-789-934

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ceglédi Szakképzési Centrum
Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Postacím: 2700 Cegléd, Malom tér 3.

Telefonszám:
+36-53-789-934

E-mail cím: ceglediszc@ceglediszc.hu

Honlap:
https://ceglediszc.hu

Ügyfélszolgálat:

Telefon:
+36 53 789 934

E-mail cím(ek):
ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

2023.02.10

2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai hivatkozás 2024.02.10
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Buncsák Gábor (főigazgató)

foigazgato@ceglediszc.hu
I. em. 63. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/1976-380

dr. Ferenczi Norbert (kancellár)

kancellar@ceglediszc.hu
I. em. 63. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/930-4170

Szabadi Zoltán
(főigazgató-helyettes)

szakmaigh@ceglediszc.hu
I. em. 62. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/1976-382

Kiss Erzsébet
(gazdasági vezető)

gazdasagi.vezeto@ceglediszc.hu
I. em. 57. ajtó
+36-53/789-934,
+36-53/789-935
+36-70/1976-381

2023.12.03

4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkárság

Lócska Gergő
titkársági ügyintéző

Telefon:
+36 53 789 934

E-mail cím(ek):
ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

Ügyfélfogadás:

H-Cs.: 8:00 – 15:00 
P.: 8:00 – 13:00 

2024.01.05.

5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai SZMSZ 2022.12.01.
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai SZMSZ 2022.12.01.
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/
2023.09.04

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege SZMSZ
Alapító okirat
Pedagógiai program
Iskola SZMSZ
Szakmai program
Vezetői program
Belső szabályzatok
Adatvédelem
Házirend
Akadálymentességi nyilatkozat
2024.04.12.
2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése… nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények SZMSZ 2022.12.01.
2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai… A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
http://oktatas.hu
2022.12.01.
2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai,… nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények hivatkozás 2023.12.08.
2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk hivatkozás  
2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Nyilvántartások 2023.02.10.
2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat 2022.12.01.
2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztika 2024.04.18.
2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
http://oktatas.hu
2022.12.01
2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
http://oktatas.hu
2022.12.01
2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója hivatkozás 2024. 04. 12.
3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve hivatkozás 2024. 04. 17.
3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. 2015-2019
2019-2022
2023
2023. 11. 06.
3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Projektek
hivatkozás
2023. 12. 04.
3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzések 2023. 11. 06.

Archívum

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Ceglédi Szakképzési Centrumnál Krizsán Efraim fogadja.
Postai úton: Ceglédi Szakképzési Centrum 2700 Cegléd, Malom tér 3.
E-mail-ben: krizsan.efraim@ceglediszc.hu
Névtelen bejelentések: portaszolgálaton elhelyezett zárt ládában
Szóbeli bejelentések: Ceglédi Szakképzési Centrum
2700 Cegléd, Malom tér 3., 65. szobaKIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Ceglédi Szakképzési Centrum

   2700 Cegléd, Malom tér 3.

  • Telefon: +36-53-789-934

   E-mail: ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

   OM azonosító: 203068


  2024Ceglédi Szakképzési Centrum