A SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM OLYAN TANULÓKNAK KÍVÁN ÚJ ESÉLYT ÉS SZAKKÉPZÉSI BEKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGET ADNI, AKIKNEK AZ ISKOLA KORÁBBAN JELLEMZŐEN KUDARCÉLMÉNYT JELENTETT, AKIKNEK TANULMÁNYI ELŐMENETELE AKADOZOTT, ILLETVE BEILLESZKEDÉSI NEHÉZSÉGEIK ADÓDTAK, ÉS EMIATT NEM FEJEZTÉK BE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYÁT, DE BETÖLTÖTTÉK MÁR 15. ÉLETÉVÜKET, ELLENBEN NEM MÚLTAK EL 23 ÉVESEK.

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (24/A.)

(1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható.

(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.

(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.

(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

(6) A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.

(7) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

A képzésekre jelentkezni az iskolai elérhetőségeken, illetve Gattyán Andornál az 53/789-934 vagy a gattyan.andor@ceglediszc.hu e-mail címen lehet. A Szakképzési Hídprogram jelentkezési lapja itt tölthető le.

A Szakképzési Hídprogramban tanulók ösztöndíja

A szakképzési programban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt ösztöndíjban részesül a 322/2016. (X. 27.) Kormányrendelet szerint.

Az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8 ezer forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint. A Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további kéthavi ösztöndíjat kap az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követően. A Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a résszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát sikeresen teljesítő tanuló kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben.